BUN § 15 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/47560

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 15
Rapporter

a. Preliminärt ekonomiskt resultat år 2009
Elisabeth Österdahl redogjorde muntligt för 2009 års preliminära resultat. Rapporteringen pekar mot ett positivt resultat på ca 14 miljoner kr år 2009 för Barn- och utbildningsnämnden. Detta är ett resultat av en mängd åtgärder som vidtagits för att hejda det befarade underskottet från början av 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
att godkänna informationen.

b.  ”Pandemirapport”
Dnr BUN2009/77:60
Rapporten redovisar de åtgärder Barn- och utbildningsförvaltningen vidtagit med anledning av viruset A(H1N1).

Barn- och utbildningsnämndens beslut
att godkänna rapporten.

c.  Väl mätt – Jämförelseprojektet Förskola
Dnr BUN2010/19
Per Löttiger redovisar muntligt jämförelseprojektet Förskola. Syftet med Väl Mätt, som är ett delprojekt i Jämförelseprojektet är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten samt att lyfta fram goda exempel i förskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- att godkänna informationen.


d. Särskilda undervisningsgrupper
Dnr BUN2010/37:63
Förvaltningen har fått i uppdrag att informera om de centralt finansierade särskilda undervisningsgrupperna, angående;
· Kostnad per plats
· Antal platser
· Antal utnyttjade platser
· Utbildningsresultat, dels för läsåret 2008/2009, dels för ht 09.
Mats Hanell redovisade elevresultat muntligt vid sammanträdet.
Brittis Benzler framför frågan om hur man ska lösa kösituationen till Mattisskolan genom den vanliga undervisningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att godkänna informationen.
- att uppdra åt förvaltningen att återkomma med rapport om Mattisskolan och hur man arbetar med de elever som står i kö till Mattisskolan.

e. Översyn kultur- och fritidsverksamheten
Dnr BUN2009/119:60
Gotlands kommun är på väg att bli en region. Tidigare kommunala frågor kan då komma att lyftas till regional nivå. Därav uppdrag från KS sker en översyn av kultur- och fritidsverksamheten. En aktivitets- och kommunikationsplan har tagits fram för fortsatt arbete.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- att godkänna rapporten.
- att uppdra åt förvaltningen att informera från mötet den 15 februari till nämndsammanträdet 24 februari.
- att uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag om högstadierektorerna åsikter om att fritidsgårdar kan komma att flytta in i skolan.


f. Närskolan
Dnr BUN 2009/95:63

Ansökan från Närskolan om att få starta fristående verksamhet har får avslag hos Skolverket. Grunden för beslut utgörs bland annat av kritik mot den ekonomiska verksamheten samt bristande elevunderlag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att godkänna informationen om Närskolan


g. Uppsägningarna och överenskommelsen med Kommunal
Dnr BUN 2009/135:02, 2009/23602

Bo Stenbom informerade på arbetsutskottet om uppsägningarna av barnskötare och elevassistenter samt om överenskommelser med Kommunal.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett underlag till arbetsutskottet den 10 februari om den ekonomiska analysen kring uppsägningarna.


h. Inbjudan från SKL Att välja och välja bort – en central del i styrprocessen
Dnr BUN 2010/38

Syftet med projektet är att utveckla styrningen och skapa intresse för systematiskt prioriteringsarbete i kommunerna. Maximalt sju kommuner är inbjudna att i nätverksform diskutera och utveckla kunskap och arbetsmodell för öppna prioriteringar. Avgränsning görs till grundskola och äldreomsorg.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att godkänna informationen om inbjudan till SKL samt att godkänna förvaltningens deltagande i projektet.