2009-12-17, §§ 333-366

Utskrivet från: http://gotland.se/47057
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-12-17

Register

Regionstyrelsen 2009-12-17
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Brittis Benzler ( V )
Eric Martell ( S ) , tjg ersättare
Jenny Guteäng ( M ) , tjg ersättare
Övriga närvarande

Kjell Skalberg ( C )
Rut Smeds ( KD )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl (fp)
Leif Dahlby ( S )
Roland Norbäck ( V )

Bo Dahllöf, regiondirektör
Carin Johanson , stadsarkitekt, § 333
Jan Olsson , chefsjurist

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare tel, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-01-07

Datum för anslags nedtagande: 2010-01-30