BUN § 108

Utskrivet från: http://gotland.se/46877

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-12-09

BUN § 108
Tillsyn av enskild förskole- och fritidsverksamhet samt tillsyn av pedagogisk omsorg i enskild regi

Dnr BUN 2009/230:63

Utifrån förändrad lagstiftning 2010-01-01 då offentliga bidrag på lika villkor träder i kraft med förslag till förändring av den nuvarande dialogen med enskilda verksamheter samt att BUF:s organisation har förändrats under 2009 föreslås en förändring av nuvarande rutiner för tillsyn av den enskilda verksamheten
Underlag inför beslut för rutiner kring tillsyn från 2010-01-01
- Barn- och utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för enskild förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg i Gotlands kommun

- Barn- och utbildningsnämnden ansvarar inför Kommunfullmäktige att målen i respektive verksamhet uppfylls. För att kunna ta det ansvaret krävs uppföljning och utvärdering, och den sker på samma sätt som inom den kommunala verksamheten

- Tillsynen genomförs utifrån en av Barn och utbildningsnämndens fastställd plan och utifrån enskilda personers anmälan. Oanmäld tillsyn kan ske om ansvarig finner det påkallat

 - Gotlands kommun har rätt att begära in uppgifter från anordnare och föräldrar för att kontrollera att villkoren för rätt ersättning är uppfyllda. Kontrollen kan t.ex. gälla omfattning av den tid som erbjuds föräldrar.

 - Utgångspunkten för tillsyn av redan godkända verksamheter är de nuvarande samarbetsavtalen.

Från2010-01-01 ersätts de av
-Regler för godkännande och rätt till bidrag
-Ansökan
-Gotlands kommuns inskrivnings och avgiftsregler

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att