Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitet och utveckling

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar.

Tjänster ska hålla överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.

Inom socialtjänsten beskrivs kvalitetsnivån i kvalitetsgarantier och värdighetsgarantier.

Med kvalitet avses även att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Kravet på god kvalitet gäller verksamheter i både regional och privat regi.