BN § 138 BOVERKETS HANDBOK ”FLYGBULLER I PLANERINGEN MED FÖRSLAG TILL ALLMÄNNA RÅD” – Remiss från KS

Utskrivet från: http://gotland.se/46189
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 138
BOVERKETS HANDBOK ”FLYGBULLER I PLANERINGEN MED FÖRSLAG TILL ALLMÄNNA RÅD” – Remiss från KS

Dnr 95172
BESLUT
  1. Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets synpunkter som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
  2. Byggnadsnämnden förordar att tätortsavgränsningen för Visby sammanfaller med plangränsen för den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet ”Hela Visby”.
  3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

BEDÖMNING

Stadsarkitektkontorets synpunkter

Stadsarkitektkontoret är mycket positivt till att en gemensam vägledning med allmänna råd tas fram. Det har under en lång tid rått en stor osäkerhet kring tillämpningen av riktvärdena och många kommuner tycks ha tagit fram egna riktlinjer. Vid erfarenhetsutbyte med andra kommuner framkommer att det finns stora regionala skillnader i hur respektive kommun, länsstyrelse och luftfartsverket ser på tillämpningen.

Förslaget upplevs som tydligt och relativt enkelt vilket sannolikt kommer att bidra till smidigare plan- och bygglovprocesser. Framför allt kommer det bli lättare för kunderna att förstå vad som gäller. Många har upplevt det som oerhört rörigt med så många olika bullerkurvor att ta hänsyn till. Stadsarkitektkontoret delar Boverkets uppfattning att kartunderlagen måste förbättras.

Det finns dock ett väsentligt frågetecken. I förslaget saknas en vägledning om hur staden/tätorten ska avgränsas. Vid planering och lovprövning av nya bostäder utanför städer och tätorter gäller att, i den mån det är möjligt, FBN 50 dBA inte överskrids. För planering och lovprövning för nya bostäder i städer och tätorter gäller FBN 55 dBA vid följande förutsättningar;

- bebyggelse av stadskaraktär, t ex ordnad kvartersstruktur

- komplettering av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer

- ny tätare bebyggelse, t ex ordnad i kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större städer.

Om strecksatserna inte uppfylls bör villkoren för planering och lovgivning utanför stad och tätort uppfyllas.

Gränsen mellan land och stad måste vara tydlig och väl avvägd för att undvika en gråzon. Stadsarkitektkontoret menar att avgränsningen som blir aktuell för Visbys del ”bebyggelse av stadskaraktär, t ex ordnad kvartersstruktur” är för otydlig. Inte heller Statistiska centralbyråns, SCB:s, avgränsning anser kontoret vara lämplig då även den är otydlig och inkonsekvent.

Här måste t ex kompletteras med planlagd mark som ännu inte är bebyggd. Ett bättre alternativ kan vara att kommunen i samråd med länsstyrelsen i översiktsplanen eller motsvarande gör en tätortsavgränsning.

Konsekvenser för Visbyområdet

I utställningsförslaget av den fördjupade översiktsplanen för visbyområdet – Hela Visby finns förslag till riktlinjer för hur gällande riktvärden avseende flygbuller ska tillämpas. Om en tätortsavgränsning görs som sammanfaller med planområdet skulle det innebära att enligt Boverkets Allmänna råd kan A7-fältet, kv Brodösen och kv Melonen bebyggas enligt tidigare intentioner, utan att det betraktas som avsteg från riktvärdena. Vad gäller Själsö/Brissund skulle det skapa möjligheter för ytterligare byggrätter utöver de avsteg från riktvärdena som föreslås i den fördjupade översiktsplanen.

Om istället en tätortsavgränsning görs utifrån SCB:s tätortsbegrepp skulle exempelvis A7-fältet inte alls kunna bebyggas med bostäder eftersom de faller inom riktvärdet för landsbygden då området idag är obebyggt.

Stadsarkitektkontoret ställer sig således positiv till framtagande av Allmänna råd men anser att tätortsbegreppet måste förtydligas i utredningen.

ÄRENDEBESKRIVNING

Gotlands kommun är remissinstans för ett förslag till handbok med allmänna råd från Boverket. Kommunstyrelsen har bett byggnadsnämnden att yttra sig i ärendet. Remissen omfattar

  1. Förslag till handbok. ”Flygbuller i planeringen” med allmänna råd 2010:XX om lokalisering av bostäder i områden utstta för flygbuller
  2. Konsekvensutredning
  3. Bilaga till konsekvensutredningen – FBN dBA vid sju av landets flygplatser.

Boverkets uppdrag är att ta fram ett fördjupat underlag och en klargörande vägledning för hur riksdagens riktvärden ska tillämpas vid planering och byggande enligt PBL. Det fördjupade underlaget är inte en del av handboken utan kommer att presenteras för regeringen när uppdraget avrapporteras i september 2009. Uppdraget handlar om hur hänsyn till de boendes hälsa ska vägas mot andra samhällsintressen vid fysisk planering och byggande enligt PBL. Boverkets slutsats är att vägledning bör ske i form av allmänna råd till 2 kap 3 § PBL.

Boverket föreslår att följande ljudnivåer från flygverksamhet bör gälla vid planering och byggande av bostäder – FBN 55dBA vid komplettering i och av tätort och FBN 50 dBA i övrigt. Generellt gäller att maximalnivån 70 dBA får överskridas högst tre gånger per årsmedelnatt utomhus. Förslaget innebär ökade möjligheter för kommunerna att planera för bostäder i befintliga tätorter samt en anpassning till en internationell bedömning av flygbuller.

Gällande riktvärden för inomhusbuller ska alltid uppfyllas (enligt Boverkets byggregler – BBR).

Se även remisskrivelsen och sammanfattningen från konsekvensutredningen - bilaga a. Hela materialet finns tillgängligt via Boverkets hemsida www.boverket.se.  

Register