BN § 139 TOFTA ANSARVE 3:1 – Detaljplan (tilläggsbestämmelser)

Utskrivet från: http://gotland.se/46188
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 139
TOFTA ANSARVE 3:1 – Detaljplan (tilläggsbestämmelser)

Dnr 72007
Au§ 247

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges delegation 1992-05-11, § 245.
ÄRENDEBESKRIVNING

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av Toftaområdet enligt det av byggnads-nämnden godkända planprogrammet 2006-12-06 för bebyggelsekaraktären B (B1) (bebyggelse på naturtomter i skog) och C (B2), (låg bebyggelse i öppen terräng).

Tilläggsbestämmelser:

B1 = Byggnadsarean maximeras till 1/10 av tomtarean, d v s 200 kvm vid en tomtstorlek på 2000 kvm. På tomter över 3000 kvm maximeras byggnadsarean till totalt 300 kvm. Byggnad får ha högst en och en halv våning.

B2 = Vid tomtstorlek på 2000-3000 kvm maximeras byggnadsarean till 135 kvm för huvud-byggnad, 40 kvm för komplementbyggnad. Vid mindre tomter får endast 1/20 bebyggas. För tomter större än 3000 kvm maximeras byggnadsarean till 160 kvm för huvudbyggnad och 40 kvm för komplementbyggnad. Taknockshöjd maximalt 4.5 m. Maximalt två hus per tomt varav ett uthus. Byggnad placeras minst 10 m från tomtgräns. Takkupor får inte anordnas.

Bedömning av miljöpåverkan


Stadsarkitektkontoret har bedömt att ett genomförande av förslaget inte medför en betydande miljöpåverkan, enligt miljöbalkens 6 kap. Samtidigt med samrådet om planen sker samråd med länsstyrelsen om kommunens ställningstagande om miljöpåverkan.

Motivet för detta ställningstagande är att de förväntade effekterna av planens genomförande inte kan antas ha sådan betydelse och komplexitet, att det därför finns behov av särskild miljökonsekvensbeskrivning. Tilläggsbestämmelser till den befintliga planen innebär ändrad användning av befintlig byggnad och möjlighet till kompletteringsbebyggelse.

Samråd

Ärendet behandlades i byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-05-30, § 243 med beslut om att upprätta detaljplan för att möjliggöra en utveckling av Toftaområdet.

Detaljplanen har varit på samråd undet tiden 2007-07-11 t o m 2007-08-29.

Ändringar av förslaget efter samrådet

Följande ändringar har införts för att reglera anslutning till VA:

Bygglov enligt tilläggsbestämmelse får endast ges när anslutning kan ske till kommunalt vatten och avlopp.

En mindre justering av gränsen görs så att fastigheten Tofta Ansarve 3:6 kommer att tillhöra bebyggelsekategori B1 istället för B2.

Register