BN § 140 ÖSTERGARN GANNE 1:22 M FL (ÖSTERSOL) – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/46187
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 140
ÖSTERGARN GANNE 1:22 M FL (ÖSTERSOL) – Detaljplan

Dnr 72038
Au§ 248

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
  1. Byggnadsnämnden antar detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges delegation 1992-05-11, § 245.
BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden antar detaljplanen.

Stadsarkitektkontoret

Under samrådstiden inkom två yttrande med erinran mot trafiken, framförallt att hastigheten bör sänkas i området.
Anders Rahnberg (planchef), Lars-Gunnar Wedin (fd exploateringschef) och Gunnar Bendelin (ordförande i utvecklingsbolaget) hade ett möte den 29 juni med fastighetsägarna till Ganne 1;19 och Gutenviks 5:1. Vid detta möte återkallade fastighetsägarna sina yttrande över detaljplanen. Vid mötet bestämde vidare Gunnar Bendelin och fastighetsägarna att i utvecklingsbolagets namn skulle det utarbetas ett förslag till en övergripande hastighets-begränsningsbedömning för olika vägar i området som både skulle tillsändas kommunen och vägverket för prövning.

Ändringen av förslaget efter samråd är att ej byggbar mark (s k prickmark) utökas med 10 meter mot fastigheten Mattsarve 1:39. (Detta efter samtal med ägaren till fastigheten Mattsarve 1:39 efter samrådstidens utgång).


I och med att ovanstående yttrande återkallas så finns det ingen erinran mot planförslaget och därmed kan stadsarketektkontoret föreslå att byggnadsnämnden ska anta detaljplane-förslaget.

Samråd

Planförslaget (enkelt planförfarande) har under tiden 2009-04-06 t o m 2009-05-04 varit ute på samråd.

Stadsarkitektkontoret har i ett samrådsutlåtande redovisat inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder. De yttranden som kommit in finns på stadsarkitektkontoret.

Register