BN § 141 FÅRÖ ÖDEHOBURGA 1:65 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/46186
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 141
FÅRÖ ÖDEHOBURGA 1:65 – Detaljplan

Dnr 62021
Au§ 241

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
  1. Stadsarkitektkontoret ska samråda med planförslaget, daterat 2009-08-26 , enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att stadsarkitektkontoret skall samråda med förslag till detaljplan, daterat 2009-08-26.

Stadsarkitektkontoret

Planområdet ligger i anslutning till befintlig stugby och följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggande av en stugby med 22 hus som kopplas till befintlig uthyrningsverksamhet vid Sudersands semesterby.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

Ansökan om planläggning för att möjliggöra byggande av cirka 15 uthyrningsstugor för fritidsändamål inkom 2006-06-05.

Planförhållanden m m

Enligt den fördjupade övesiktsplanen, antagen 1995-02-13, är området beläget inom område där exploatering för turism bör prioriteras.

Området är inte detaljplanelagt.

Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte krävs

De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt kommunens bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl faktorer av sådan omfattning att en MKB ska krävas.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2008-12-10, § 217, med beslut om planuppdrag och tecknande av plankostnadsavtal.

Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 2009-08-26

Register