BN § 142 SPROGE SNODER 1:79 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/46185
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 142
SPROGE SNODER 1:79 – Detaljplan

Dnr 82009
Au§ 242

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
  1. Stadsarkitektkontoret ska samråda med planförslaget, daterat 2009-08-26, enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet Arbetsutskottet föreslår att byggrätten ändras till 80 kvm för huvudbyggnad och 40 för uthus samt att en gångväg i mitten av det föreslagna bebyggelseområdet.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

En ny ansökan om planläggning för Sproge Snoder 1:79 har inkommit till stadsarkitekt-kontoret 2008-03-15. Till stadsarkitektkontoret kom 2004-08-17 in en ansökan om plan-läggning för samma fastighet. Ärendet togs upp i byggnadsnämnden för planuppdrag 2005-03-16. Under ärendets handläggning gjordes bedömningen att 5 tomter var en måttfull exploatering av området jämfört med exploatörens önskemål om 9 nya tomtplatser. Efter underhandskontakter med exploatören återkallades ärendet 2007-04-09 då kommunen inte var beredd att tillskapa så många tomter som exploatören ville ha. Med anledning av att ärendet återkallades av exploatören togs beslut om avbrytande av planarbetet i byggnadsnämnden 2007-04-10.

Planförhållanden m m

För området gäller detaljplan antagen 1993-10-20 där området är utlagt för campingändamål. I en mindre del i det nordvästra hörnet finns ett litet område med naturmark.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2008-10-29, § 189 med beslut om planuppdrag.

Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 2009-08-17.

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten pröva tillskapande av ca 7 tomter för bostadsbebyggelse.

Register