BN § 143 STENKYRKA SUDERGÅRDS 1:11, 1:12 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/46184
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 143
STENKYRKA SUDERGÅRDS 1:11, 1:12 – Detaljplan

Dnr 92017
Au§ 243

BESLUT (enligt sarbetsutskottets beslut)
  1. Byggnadsnämnden är ej beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnen ej är beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet.

Stadsarkitektkontoret

Det föreslagna exploateringsområdet som ligger öster om nerfarten till Lickershamns hamn är ett område som till stora delar utnyttjas flitigt för det rörliga friluftslivet. Området inrymmer också några fornborgar, klintar och en våtmark. I planprogrammet har därför gjorts en bedömning att denna del i princip ska lämnas oexploaterad.

Stadsarkitektkontoret anser att man ska följa intentionerna i planprogrammet att lämna detta området oexploaterat.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

En ansökan om planläggning för Stenkyrka Sudergårds 1:11 och 1:12 har inkommit till stads-arkitektkontoret. Förfrågan avser upprättande av detaljplan för att pröva möjligheten att tillskapa ca 15 småtomter för fritids-/permanentboende.

Planförhållanden m m

Fastigheterna har inte tidigare varit föremål för detaljplaneläggning men ingår i ett planprogram för Stenkyrka som godkändes av byggnadsnämnden 2008-10-29.Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och har i länsstyrelsens översiktliga naturinventering för landskapsbild klassats som Klass I. Området finns även redovisat i Länsstyrelsens program för bevarande av det gotländska odlingslandskapets natur och kulturvärden.

PRÖVNINGSGRUNDER

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte.

I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämm-elserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Register