BN § 144 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN VISBYOMRÅDET ”HELA VISBY”

Utskrivet från: http://gotland.se/46183
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 144
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN VISBYOMRÅDET ”HELA VISBY”

Dnr 32022
Au§ 244

BESLUT

Byggnadsnämnden anser att den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet kommer att utgöra ett bra planeringsunderlag för framtiden. Byggnadsnämnden avstår från att yttra sig i sakfrågorna. Synpunkter kommer att avges av de politiska partierna.

BEDÖMNING

ÄRENDEBESKRIVNING

Kommunstyrelsen har uppdragit åt ledningskontoret att utarbeta en översiktsplan för visbyområdet. Plan- och bostadskommittén är styrgrupp och stadsarkitektkontoret genomför det erforderliga planarbetet enligt PBL.

Ett tidigare planförslag har varit ute på samråd under 2006. De synpunkter som framfördes under samrådstiden har antingen arbetats in i utställningsförslaget eller kommenterats i den samrådsredogörelse som tillhör planförslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-26, § 107,att ställa ut förslaget för granskning. Förslaget har remitterats till de politiska partierna, nämnder, myndigheter, organisationer m fl.

Register