BN § 145 BUNGE BUNGENÄS 1:8 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/46182
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 145
BUNGE BUNGENÄS 1:8 – Detaljplan

Dnr 92009
Au§ 245

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. Detta skall inledas med ett planprogram.
  2. Byggnadsnämnden tar i detta skede inte ställning till exploateringens omfattning.
  3. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
  4. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
  5. Byggnadsnämnden gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Bunge Bungenäs 1:8. Detta skall inledas med ett planprogram.

Stadsarkitektkontoret

Enligt den fördjupade översiktsplanen anges marken för natur/rekreationsområde med möjlighet till golfbana. Mindre konferensanläggning kan inrymmas inom området.

Föreslagen exploatering överensstämmer inte med översiktsplanen, varför planprocessen måste inledas med ett planprogram som utreder exploateringens omfattning eller om den är möjlig.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

En ansökan om planläggning av drygt 60 tomter i fyra olika delområden (A-D) inkom
2009-04-22.

Planförhållanden m m För området gäller fördjupad översiktsplan för Fårösundsområdet, antagen av kommunfullmäktige 2004-08-16 där markanvändningen är naturområde/rekreation med möjlighet till mindre hotell/konferensanläggning.

Register