BN § 146 KLINTE STRANDS 1:144 DEL AV – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/46181
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 146
KLINTE STRANDS 1:144 DEL AV – Detaljplan

Dnr 92018
Au§ 246

BESLUT
  1. Stadsarkitektkontoret ska samråda med planförslaget, daterat 2009-08-26, enligt 5 kapitlet 28 § plan- och bygglagen.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att samråda med planförslaget.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planens syfte är att ändra markanvändningen för den f d brandstationen från allmänt - till centrumändamål för att i byggnaden möjliggöra andra verksamheter som exempelvis bostäder, kontor, restaurang.

Stadsarkitektkontoret har bedömt att ett genomförande av förslaget inte medför en betydande miljöpåverkan, enligt miljöbalkens 6 kap. Samtidigt med samrådet om planen sker samråd med länsstyrelsen om kommunens ställningstagande om miljöpåverkan.

Motivet för detta ställningstagande är att de förväntade effekterna av planens genomförande inte kan antas ha sådan betydelse och komplexitet, att det därför finns behov av särskild miljökonsekvensbeskrivning. Tilläggsbestämmelser till den befintliga planen innebär ändrad användning av befintlig byggnad.

Register