BN § 147 VAMLINGBO AUSTRE 1:79 – Uppförande av bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/46180
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 147
VAMLINGBO AUSTRE 1:79 – Uppförande av bostadshus

Dnr 90563
Au§ 249

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet anser att det är olämpligt med en nylokalisering av ett ca 90 kvm stort bostadshus inom strandskyddsområdet. Arbetsutskottets tidigare bedömning kvarstår. Ansökan skall därför avslås. Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte.

Arbetsutskottets tidigare bedömning

Arbetsutskottet anser att marken från allmän synpunkt är olämplig att bebygga med den föreslagna åtgärden.

Ansökan prövas som en ersättningsbyggnad. En sådan byggnad beskrivs i förarbetena till PBL som en ”i huvudsak likadan byggnad”. Av Didon m.fl. Plan- och bygglagen s. 14:31 framgår att med uttrycket avses en byggnad med samma användningssätt och i huvudsak lika stor bruttoarea som den tidigare byggnaden.

Skillnaden i storlek och standard mellan den nu föreslagna byggnaden och den byggnad som bygglov beviljats för 2007-09-18 är således avsevärd. Den tilltänkta byggnaden kan därför inte anses utgöra en ersättningsbyggnad.

Arbetsutskottet menar att de allmänna intressena har sådan tyngd i avvägningen mellan de enskilda och allmänna intressena som föreskrivs i plan- och bygglagen 1 kap. 5 § att ansökan ska avslås.

Stadsarkitektkontorets tidigare bedömning

Den föreslagna åtgärden med bostadshus, anses förenligt med kraven på utformning av byggnader enligt plan- och bygglagens 2 och 3 kap samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse. Byggnaden har anpassats till den omgivande bebyggelsen vad gäller placering på tomt, storlek och utformning

Tomten har sedan länge varit bebyggd med en sommarstuga på 20 kvm som flyttades 2003 då arrendeavtalet sades upp. Byggnadsnämnden beviljade 2004-06-16 bygglov för en ersättningsbyggnad på fastigheten (20 kvm). 2007-09-18 gavs återigen bygglov för samma stuga som ännu inte har uppförts. Fastigheten styckades 2007-11-21

Stadsarkitektkontoret utförde i samband med bygglovet från 2007-09-18 en bedömning av VA-förutsättningar och konstaterade att detta går att ordna.

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (8 kap 12 §) samt med gällande översiktsplan.

Enligt Stadsarkitektkontorets uppfattning skadar den föreslagna åtgärden inte påtagligt de värden som riksintressena omfattar.

 

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2009-06-03, Au§ 228 underrättat sökanden om att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven 8 kap 12 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna bygglov utan ansökan kommer att avslås.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13, där området redovisas som jordbrukmark.

I den fördjupade översiktsplanen är Sudret i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse gäller. Byggnadsåtgärder får inte ske utan länsstyrelsens tillstånd.

Platsen är belägen inom naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken). Nybyggnad får inte ske utan länsstyrelsens tillstånd.

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register