BN § 148 KRÄKLINGBO HAJDEBY 1:21 - Förhandsbesked om uppförande av bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/46179
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 148
KRÄKLINGBO HAJDEBY 1:21 - Förhandsbesked om uppförande av bostadshus

Dnr 80866
Au§ 250

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett bostadshus på den sökta platsen. Bostadshuset skall anpassas till omgivande bebyggelse, avseende volym, utformning och traditionellt fasad- och takmaterial.
  2. GEABs yttrande ska beaktas.
BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Byggnadsnämnden har tidigare lämnat bygglov för ett bostadshus på fastigheten. Då ansåg byggnadsnämnden att ett hus med tillhörande komplementbyggnader såsom en gårdsbildning som skulle passa in i bebyggelsestrukturen i området med ensamliggade gårdar, och beviljade ett hus placerat lite längre från vägen där det tidigare funnits en gårdsbildning.

Byggnadsnämnden avslog 2008-10-15 aktuell ansökan med motiveringen att ett andra hus, brevid det som byggnadsnämnden tidigare beviljat skulle strida mot bebyggelsemönstret i området.

Beslutet överklagades hos länsstyrelsen som den 20 april 2009, dnr 403-7555-08 beslutade att upphäva byggnadsnämndens beslut då de hade an annan bedömning. Ärendet återförvisades till byggnadsnämnden för ny prövning.

Om nu föreslagen åtgärd utformas och placeras i enlighet med byggnadsnämndens och länsstyrelsens intentioner och i samklang med områdets bebyggelsestruktur föreslås byggnadsnämnden bevilja positivt förhandsbesked med krav på utformning och placering.

Om detta andra hus utformas och placeras i enlighet med byggnadsnämndens och länsstyrelsens intentioner och i samklang med områdets bebyggelsestruktur föreslås byggnadsnämnden bevilja positivt förhandsbesked med krav på utformning och placering.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Östergarnslandet har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

I den fördjupade översiktsplanen är Östergarnslandet i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt beslut av riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får på Östergarnslandet fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Remisser och grannar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ingen erinran.

Gotlands Museum: Ingen erinran.

GEAB: Över den aktuella fastigheten går en 10 kV luftledning. Byggnad får ej uppföras närmare än 5 meter från ledning. Eventuell flyttning bekostas av kunden.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

Register