BN § 149 EKSTA KÄBBE 3:1 - Förhandsbesked om uppförande av fyra bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/46178
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 149
EKSTA KÄBBE 3:1 - Förhandsbesked om uppförande av fyra bostadshus

Dnr 80262
Au§ 251

BESLUT
  1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.
  2. Byggnadsnämndens beslut översändes till ägarna till fastigheterna Eksta Käbbe 3:5, 3:6, 3:7 och 3:8 för kännedom.
BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Ansökan gäller uppförande av 4 st bostadshus på ovannämnda fastighet.

Byggnadsnämnden har tidigare den 11 juni 2007 avslagit ansökan. Beslutet överklagades och länsstyrelsen har återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för ny handläggning då byggnadsnämnden inte hade motiverat beslutet i tillräcklig omfattning. Länsstyrelsen har inte gjort någon prövning i sakfrågan.

Sökanden har tidigare ansökt om förhandsbesked för 8 bostadshus på den aktuella platsen. Denna ansökan avslogs. Sökanden återkommer nu med ansökan som avser 4 bostadshus i samma läge.

Synpunkter har inkommit från berörda grannar. De anför i huvudsak att skillnaden mellan 4 och 8 hus inte är så stor, de kommer ändå ha en negativ inverkan på omgivningen. Ägarna till Käbbe 3:5 anför att området inte tål en ökad exploatering utan att tillfartsvägen till området iordningställs.

Idag finns det enstaka fritidshus placerade i skogen längs vägens östra sida. Västra sidan av vägen är oexploaterad och utgörs av ett skogs- och strövområde i anslutning till Eksta-kustens unika miljö. Det är av stor vikt för områdets karaktär att skogs- och strövområden intill den befintliga bebyggelsen bevaras.

De nu föreslagna bostadshusen placeras i skogsområdets utkant och kommer att vara synliga i landskapet och kommer därför att påverka den unika landskapsbilden negativt. För angöring till byggnadsplatserna krävs att en ny väg anläggs.

Stadsarkitektkontoret delar inte Gotlands Museums bedömning som inte har någon erinran.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket). Föreslagen åtgärd gränsar till område som är av riksintresse för kulturminnesvården.

Enligt 3 kap 6 § miljöbalken skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Den aktuella kuststräckan är förhållandevis oexploaterad. Ekstakusten har ett särpräglat landskap med stora natur-, kultur- och skönhetsvärden och är attraktivt för friluftslivet. Det är därför av stort värde att nuvarande hävd och markanvändning fortsätter. Området skulle påverkas negativt av olämpligt lokaliserad bebyggelse i form av föreslagen förtätning med fyra bostadshus samt ny väg.

Stadsarkitektkontoret bedömer att de 4 bostadshusen skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset och en icke önskvärd förtätning av området.

Byggnadsnämnden har tidigare planlagt ett område med tolv byggrätter längre söderut på fastigheten. I samband med denna planläggning har en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen gjorts. Denna bebyggelsegrupp ligger inbäddad i ett skogsområde och stör inte riksintresset. Området har ännu inte exploaterats färdigt.

Avloppslösning har prövats under 2005 för de 12 avstyckade tomterna. Anläggningen har ännu inte byggts ut.

En övergripande VA-bedömning ger vid handen att förutsättningar för vatten är dåliga i området. Enligt vattentillgångskarta ligger platsen inom område med indikerad vattenbrist. Marken består enligt SGUs sårbarhetskartan både av tät och genomsläpplig jordmån.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 3 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna bl a att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Utgångspunkten för tillämpningen av paragrafen är att den mark som avses användas för bebyggelse skall ha naturliga förutsättningar för att de angivna kraven skall kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder skall inte behöva vidtas (prop 195/86:1).

Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Nu sökt åtgärd, fyra bostadshus, anses inte förenligt med kraven enligt plan- och bygglagens 2 och 3 kap samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse.

Stadsarkitektkontoret anser inte att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Stadsarkitektkontoret föreslår att ansökan skall avslås med hänvisning till ovanstående.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämnden har 2008-06-11 (§ 132) avslagit ansökan om förhandsbesked för 4 st bostadshus.

Sökande har överklagat byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen som har återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för ny handläggning

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Remisser och grannar

Länsmuseet: Ingen erinran.

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Erinran har inkommit från ägarna till fastig-heterna Eksta Käbbe 3:5, 3:6, 3:7 och 3:8.

LAGSTÖD

Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.


Enligt plan- och bygglagen 2 kap 3 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna bl a att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Utgångspunkten för tillämpningen av paragrafen är att den mark som avses användas för bebyggelse skall ha naturliga förutsättningar för att de angivna kraven skall kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder skall inte behöva vidtas (prop 195/86:1).

Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för bygg-naderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda an­vändning bl. a. inte medför fara eller betydande olägen­heter för omgivningen.

Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register