BN § 150 NÄS LINGSARVE 1:8 – Uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/46177
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 150
NÄS LINGSARVE 1:8 – Uppförande av fritidshus

Dnr 90616
Au§ 252

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.
BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning anser att det är olämpligt med en nylokalisering av ett fritidshus på sökt plats. Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte.

Stadsarkitektkontoret

Ansökan avser uppförande av ett fritidshus på den aktuella fastigheten. Sökanden avser att riva en befintlig strandbod som är i dåligt skick. Befintlig byggnad är ca 9 m2 och den planerade 20 m2.

Sökanden anför att Länsstyrelsen har gett strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden. Vidare hävdas att fritidshuset är av mycket enkel karaktär. Sökanden anser att ärendet bör vara helt oproblematiskt då det finns en byggnad på samma plats idag.

Stadsarkitektkontoret delar inte länsstyrelsens bedömning i strandskyddsdispensen utan betraktar byggnaden som en nylokalisering.

Den föreslagna byggnaden kan inte ses som en ersättningsbyggnad då den är påtagligt större än befintlig byggnad. En sådan byggnad beskrivs i förarbetena till plan- och bygglagen som en ”i huvudsak likadan byggnad”. Av Didón m.fl. Plan- och bygglagen sid 14:31 framgår att med uttrycket avses en byggnad med samma användningssätt och i huvudsak lika stor bruttoarea som den tidigare byggnaden.

Skillnaden i storlek och standard mellan det nu föreslagna fritidshuset och den befintliga strandboden är avsevärd. Det tilltänkta fritidshuset kan därför inte anses utgöra en ersättningsbyggnad. Sökanden har rätt att underhålla befintlig byggnad, men stadsark-tektkontoret ställer sig mycket tveksam till lokalisering på den aktuella platsen.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 3 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna bl a att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Utgångspunkten för tillämpningen av paragrafen är att den mark som avses användas för bebyggelse skall ha naturliga förutsättningar för att de angivna kraven skall kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder skall inte behöva vidtas (prop 195/86:1). Enligt sökanden har man inte för avsikt att varken anlägga vatten eller avlopp.

Den föreslagna byggnaden har inget vatten eller avlopp vilket inte är någon långsiktig lösning som kan godtas.

Enligt SGU:s sårbarhetskarta ligger området inom högsta sårbarhetsklass (rött på kartan). Enligt grundvattenkartan har området indikerad vattenbrist (rött på kartan).

Marken på den aktuella platsen bedöms ligga lägre än +2,0 m. Enligt kommunens riktlinjer får lägsta plushöjd för marknivån vara + 2,0 m vid lokaliseringsprövning av bostadsbebygg-else. Detta gäller även ersättningsbebyggelse.

Enligt kommunens riktlinjer bör avståndet mellan boende och vindkraftverk i normalfallet vara 1000 m. Byggnadsnämnden kan i speciella fall utifrån buller, ljus, topografiska förhållanden och väderstreck överväga en flexibel skyddszon om 500- 1000 m. Området är utpekat som läge för större vindkraftetablering vilket innebär en påtaglig störningsrisk.

Närmaste vindkraftverk (modell större) ligger på ett avstånd om ca 400 m.

Den aktuella platsen ligger inom ett område som omfattas av riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv samt strandskydd.

Stadsarkitektkontoret anser att de värden som riksintressena omfattar påtagligt skadas av föreslagen åtgärd.

Området består av stora sammanhängande arealer av marin strandäng. Området har under lång tid hävdats som naturlig fodermark. Markerna hyser en mycket rik och varierad flora. Burgsviken och stränderna utgör viktiga rast- och häckningsmiljöer för vadare, änder och gäss.

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse utmed Gotlands kust komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse i området.

Fritidshuset anses inte förenligt med kraven enligt plan- och bygglagens 2 och 3 kap samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Åtgärden uppfyller inte kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen. Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsarkitektkontoret att ansökan avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Länsstyrelsen har i beslut 1993-04-26 förordnat hela strandskyddsområdet som naturvårds-område enligt naturvårdslagen 19 §. Enligt förordnandet får bl a byggnadsåtgärder inte vidtas utan tillstånd. Genom införandet av miljöbalken den 1 januari 1999 är området numera naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken).

Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 och länsstyrelsens inventering av värdefull natur för Gotlands län 1984 är fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och landskapsbild.

Vindkraft på södra Gotland, tillägg till översiktsplanen Vision Gotland 2010 antagen av kommunfullmäktige 1999-12-13, § 266

Remisser och grannar

Inga grannar har hörts då Stadsarkitektkontoret föreslår att ansökan skall avslås

Sökanden har inkommit med en bekräftelse om att byggnaden inte kommer att användas som bostad. Tillfällig övernattning kan förekomma i samband med fiske eller annan till fastigheten knuten verksamhet.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Åtgärden är bygglovpliktig enligt 8 kap 1 § plan- och bygglagen.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, mm
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1-3 och 10-13 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register