BN § 151 BOGE MOJNER 1:56 – Förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/46176
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 151
BOGE MOJNER 1:56 – Förhandsbesked för uppförande av bostadshus

Dnr 80397
Au§ 253

BESLUT
  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett bostadshus på den sökta platsen enligt situationsplan inlämnad 2009-08-26. Placeringen förutsätter att ny bebyggelse ges en lågmäld och småskalig utformning.
  2. Samråd skall ske med Stadsarkitektkontoret vad gäller utformning av ny bebyggelse innan bygglov kan ges.
  3. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Yrkanden

Tore Tillander med instämmande av Beril Eneqvist yrkar att ansökan skall avslås med hänvisning till att detta område är ett viktigt strövområde för boende i Slite. Området bör föregås av detaljplanering innan exploatering kommer till stånd.

Ordföranden föreslår att positivt förhandsbesked lämnas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Tore Tillanders och Bertil Eneqvists yrkanden och finner att byggnadsnämnden antar ordförandens förslag.

Stadsarkitektkontoret

Den föreslagna tomtplatsen ligger i ett kustnära och oexploaterat område i tätorten Slites närhet ca 750 meter söder om Slite reningsverk. Enligt Boverket bör minsta skyddsavstånd till motsvarande anläggning vara minst 500 meter.

Den föreslagna tomtplatsen ligger vid kusten, inom ett större oexploaterat område

Inom den 75 ha stora fastigheten finns ett antal utpekade naturvärden och nyckelbiotoper men ingen som omfattar den aktuella tomtplatsen.

Förutsatt att den föreslagna tomtplatsen placeras så att den inte inkräktar på strandskyddet

(angiven placering varierar på olika underlag) och begärd vattenutredning visar att erforderlig kvalitet och kvantitet finns, så bedömer stadsarkitektkontoret att ansökan är förenlig med kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse.

Marken vid markerad provgrop bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Infiltrationsanläggning bör placeras på högsta möjliga markavsnitt. I samband med tillståndsgivning för avloppsan-läggning kan krav komma att ställas på högre grad av rening. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Enligt SGU:s grundvattenkarta krävs vattenutredning, rosa område.

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar det värde som riksintresset omfattar.

Enligt SGU:s grundvattenkarta krävs vattenutredning, rosa område. Vattenredovisning ingiven 2009-03-16 visar godtagbar kvantitet och kvalitet.

Marken vid markerad provgrop bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Infiltrationsanläggning bör placeras på högsta möjliga markavsnitt. I samband med tillståndsgivning för avloppsan-läggning kan krav komma att ställas på högre grad av rening. Innan ev. inrättande av avlopp skall ansökan inges till miljö och hälsoskyddsnämnden.

Kraven i 8 kap 12 § punkterna 1 – 4 plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett bostadshus, lämnas på den sökta platsen. Placeringen förutsätter att ny bebyggelse ges en lågmäld och småskalig utformning. Samråd skall ske med Stadsarkitektkontoret vad gäller utformning av ny bebyggelse innan bygglov kan ges.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2008-09-10 § 352 underrättat sökanden om att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna förhandsbesked utan ansökan kommer att avslås.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning. Sökanden har inkommit med borrbevis och vattenanalys samt situationsplan.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas marken som område av riksintresse Gotlandskusten (miljöbalken 4 kap 4 §).

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Remisser och grannar

Försvarsmakten: Ingen erinran.

Länsmuseet: Ingen erinran

GEAB: Ingen erinran.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ang avstånd till reningsverk: Tillstyrker under förutsättning att skyddsavstånd beaktas.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

Register