BN § 152 LÄRBRO STORA VIKERS 1:94 – Uppförande av fyra vindkraftverk, 2 MW, navhöjd max 110 m, rotordiameter max 90 m, totalhöjd max 150 m

Utskrivet från: http://gotland.se/46175
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 152
LÄRBRO STORA VIKERS 1:94 – Uppförande av fyra vindkraftverk, 2 MW, navhöjd max 110 m, rotordiameter max 90 m, totalhöjd max 150 m

Dnr 81673
Au§ 254

BESLUT
  1. Bygglov lämnas.
  2. Försvarsmaktens yttrande ska beaktas.
  3. Luftfartsverkets yttrande ska beaktas.
  4. Beslut i ärendet kungörs i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.
  5. Advantage Group&Gotland Ring AB delges byggnadsnämndens beslut.
  6. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING

Stadsarkitektkontoret

Efter byggnadsnämnden beslut 2009-06-17 har bygglovarkitekt Lisa Östman haft möte med företrädare för sökanden Siral System Co AB och Gotland Ring. Vid mötet framkom att placeringen av det då aktuella verket nr 10 inte innebar någon konflikt i förhållande till utbyggnadsplanerna av en södra motorbana, däremot fanns ett intresse från Gotland Ring att placera en högre hotellbyggnad i dess närhet.

Diskussionerna medförde att sökanden valde att dela upp ansökan i två separata ansökningar. Med en separat ansökan för verk nr 10 (Dnr 91048)

Stadsarkitektkontoret bedömer att området är lämpligt för vindkraftverk, ingen konflikt råder i förhållande till motorbanans utbyggnad. Sökandens nyttjanderätt till det aktuella området för vindbruk har även verifierats. Mot bakgrund av detta föreslår kontoret att bygglov skall beviljas för samtliga fyra verk.

Stadsarkitektkontorets tidigare bedömning (av 5 verk)

Ansökan avser uppförande av ytterligare 5 st vindkraftverk inom ett område där tidigare bygglov beviljats för totalt 9 st verk.

Den föreslagna åtgärden bedöms uppfylla i princip samma förutsättningar som tidigare bygglov, dock pågår granskning av etableringens eventuella betydelse för framtida utbyggnadsmöjligheter för motorbanan Gotland Ring. Detta efter att Gotland Ring som sakägare lämnat synpunkter på placering av verk nr 10 enligt Sirals situationsplan daterad aug 2007.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan avsåg från början 5 vindkraftverk (verk 10-14 på inlämnad situationsplan).

Byggnadsnämnden delegerade 2009-06-17 § 109 rätten att fatta beslut till bygglovarkitekt Lisa Östman.

Sökanden ändrade 2009-08-26 ansökan till att gälla endast 4 vindkraftverk (verk 11, 12, 13 och 14). Samtidigt gjorde sökanden en separat ansökan om uppförande av verk nr 10 (Dnr 91048)

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Remisser och grannar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Tillstyrker med villkor.

GEAB: Ingen erinran.

Luftfartsverket: Tillstyrker med villkor.

Försvarsmakten: Tillstyrker med villkor.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från Advantage Group&Gotland Ring AB.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid byggan-mälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register