BN § 153 LÄRBRO STORA VIKERS 1:94 – Uppförande av ett vindkraftverk, 2 MW, navhöjd max 110 m, rotordiameter max 90 m, totalhöjd max 150 m

Utskrivet från: http://gotland.se/46174
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 153
LÄRBRO STORA VIKERS 1:94 – Uppförande av ett vindkraftverk, 2 MW, navhöjd max 110 m, rotordiameter max 90 m, totalhöjd max 150 m

Dnr 91048
BESLUT
  1. Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet får Ni möjlighet att ta del av och yttra Er över byggnadsnämndens bedömning.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden anser att föreslagen placering ändras så att en framtida hotellbyggnad skall kunna uppföras utan konflikt.

Stadsarkitektkontoret

Stadsarkitektkontoret bedömer att området är lämpligt för vindkraftverk. Byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov för 9 verk inom aktuellt område. Sökandens nyttjanderätt till det aktuella området för vindbruk har även verifierats.

Gotland Ring har redovisat planer på att uppföra en hög hotellbyggnad på ett avstånd som kan innebära en intressekonflikt med föreslagen åtgärd. Då beslut i byggnadsnämnden ej tagits vare sig avseende förhandsbesked eller planläggning och därmed ingen formell prövning har skett vad gäller platsens lämplighet för hotellbygge, så bedömer stadsarkitekt-kontoret att stöd enligt plan- och bygglagen för att avslå nuvarande ansökan saknas.

Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämnden delegerade 2009-06-17 § 109 rätten att fatta beslut till bygglovarkitekt Lisa Östman i ärende Dnr 81673 vari även detta verk ursprungligen ingick.

Sökanden valde 2009-08-26 att revidera ursprunglig ansökan från 5 verk till 4 verk (nr 11-14 på inlämnad situationsplan). Samt att göra en separat ansökan rörande verk angivet som nr 10 på inlämnad situationsplan.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Upplysningar

a) Yttrande ska ha inkommit inom fyra veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Har Ni inte avhörts inom fyra veckor kan ändå ärendet komma att avgöras.

b) Upplysningar lämnas av stadsarkitektkontoret 0498/26 92 05.

Register