BN § 154 VISBY JÄRNVÄGEN 8 – Ansökan om dispens från hisskrav enligt byggnadsverksförordningen

Utskrivet från: http://gotland.se/46173
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 154
VISBY JÄRNVÄGEN 8 – Ansökan om dispens från hisskrav enligt byggnadsverksförordningen

Dnr 90962
Au§ 255

BESLUT
  1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.
BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Stadsarkitektkontoret finner inte att den verksamhet för vilka lokalerna på övervåningen är avsedda eller de skäl sökanden anger, vara sådan att undantag från krav på hiss eller annan lyftanordning kan medges.

Huvudregeln är att arbetslokaler skall vara tillgängliga även för personer med nedsatt rörelseförmåga. I fråga om lokaler som inte kan nås direkt från marken innebär det att byggnaden skall vara försedd med hiss eller annan lyftanordning. Undantag från detta krav på tillgänglighet gäller om kravet är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet för vilken arbetslokalerna är avsedda. Enligt ett förarbetsuttalande är undantaget inte avsett att gälla för kontorslokaler, d v s sådana lokaler som ansökan gäller.

Kraven i 12 § förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF) uppfylls inte. Ansökan skall därför avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING

I samband med ansökan om ändrad användning av industribyggnad till kontor, dnr 90087, har skrivelse angående befrielse från hisskravet inkommit 2009-05 25.

Dispensen avser installation av hiss (bygganmälanpliktig åtgärd) till byggnadens övervåning. I dagsläget är övervåningen inte uthyrd .Plats för hiss inkl. installationsarbeten kommer att iordningsställas intill norra entrén på fastigheten.

LAGSTÖD

I 12 § förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF), m m anges: ”Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde, skall vara projekterade och utförd på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orien-teringsförmåga”

I 14 § preciseras kraven vid ändring på följande sätt: ”När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt skall kraven i 3 –8 och 10-13 §§ BVF uppfyllas när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket skall hänsyn tas till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden

Register