BN § 155 VISBY KANTKREMLAN 7 - Uppförande av bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/46172
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 155
VISBY KANTKREMLAN 7 - Uppförande av bostadshus

Dnr 90726

BESLUT

  1. Bygglov lämnas.
  2. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

BEDÖMNING

Stadsarkitektkontoret

Fastigheten ligger inom Östra Vi, en miljö med stort kulturhistoriskt värde, karaktäriserad som trädgårdsstadsdel, vilken till största del präglas av typhus uppförda under första delen av 1900-talet. I området ställs höga krav på att nya byggnader ska anpassas till den befintliga bebyggelsen.

Bebyggelsen i Östra Vi består nästan uteslutande hus med rektangulär planform, tegel eller plåttak och puts eller träpanel. Den föreslagna byggnaden avviker delvis när det gäller planform, utformning och material.

Trots detta anser stadsarkitektkontoret att den föreslagna byggnaden har arkitektoniska och innovativa kvaliteter och ett tidstypiskt formspråk.

Kraven i 8 kap 11 § plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov skall därför lämnas

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

För området gäller detaljplan, fastställd som stadsplan 1987-11-05.

”Villaområdet Östra Vi är ett attraktivt bostadsområde med miljökvaliteter som bedöms angelägna att bevara. Karaktäristiskt för området är byggnadernas rikt varierade utformning, det oregelbundna gatunätet och de stora trädgårdstomterna kringgärdade av staket, murar eller häckar.”

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Remisser

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker med villkor.

Upplysningar

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

Register