BN § 156 NÄR BOMUNDS I HAMMAREN 1:38 - Förhandsbesked om uppförande

Utskrivet från: http://gotland.se/46171
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 156
NÄR BOMUNDS I HAMMAREN 1:38 - Förhandsbesked om uppförande av bostadshus

Dnr 80536
Au§ 255a

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden avslår ansökan.
BEDÖMNING

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Ansökan avser frågan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus på ovanstående fastighet. Fastigheten ligger mycket högt, intill en sluttning ner mot havet.

Byggnadsnämnden har tidigare avslagit ansökan med hänvisning till att åtgärden föregriper pågående arbete med framtagande av strategier för bebyggelseutveckling i När. Sökanden överklagade beslutet och Länsstyrelsen har i sitt beslut ansett att detta inte kan ligga till grund för ett avslag och lämnar således ärendet åter till byggnadsnämnden för vidare handläggning.

Den aktuella platsen är oexploaterad och består av äldre odlingslandskap och skog. Området har mycket höga naturvärden som skulle gå förlorade vid eventuell bebyggelse.

Stadsarkitektkontoret anser att bostadshuset skulle ha en mycket stor inverkan på landskapet som är näst intill helt obebyggt. Vidare anser man att infart/utfart till en nyetablering skulle förvanska landskapsbilden påtagligt.

Del av fastigheten omfattas av natura 2000. Bebyggelse som ligger intill eller i ett sådant område fordrar särskilt tillstånd av Länsstyrelsen om man väsentligt påverkar området. Tillstånd lämnas bl a endast om åtgärden inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas.

Gotlands museum avstyrker ansökan. De anför att området i sin helhet utgörs av ett storskaligt, vidöppet och flackt kustlandskap med lågväxande skog. Det har kontinuerligt brukats sedan yngre bronsålder, tidig järnålder och en stor del av 1700-talets åkrar odlas än idag. I länsstyrelsens naturinventering från 1982 har platsen klassificerats med högt landskapsbildsvärde med hänvisning till det öppna flacka landskapet som bidrar till en storslagen upplevelse av himmel, hav och land.

Stadsarkitektkontoret anser liksom Gotlands museum att den planerade byggnationen inverkar mycket negativt på landskapsbilden och de värden som lyfts fram i naturin-venteringen samt även på de kulturhistoriska värdena i from av ett oexploaterat äldre odlingslandskap där den planerade bebyggelsen ligger otraditionellt i en äldre åkermark.

Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämn­d, efter ansökan, ge för­hands­besked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt för­arbe­tena till PBL är det i första hand frågan om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.

Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda an­vändning bl. a. inte medför fara eller betydande olägen­heter för omgivningen.

Stadsarkitektkontoret anser att de värden som riksintressena omfattar påtagligt skadas av föreslagen åtgärd.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsarkitektkontoret att byggnadsnämnden avslår ansökan.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

En del av fastigheten ligger inom natura 2000 (§ 27-28)

Fastigheten ligger inom klass 1-område i länsstyrelsens inventering av värdefull natur på Gotland (1984).

Fastigheten ligger inom ett område som ingår i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.

Remisser och grannar

Länsmuseet: Avstyrker. Länsmuseets yttrande har kommunicerats med sökanden.

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen, PBL, skall byggnadsnämnd, efter ansökan, ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver lov kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt förarbetena till PBL är det i första hand frågan om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på viss plats som skall prövas inom ramen för ett ärende om förhandsbesked.

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda an­vändning bl. a. inte medför fara eller betydande olägen­heter för omgivningen.

Enligt 3 kap 6 § MB skall markområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register