BN § 157 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/46170
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 157
Delegationsbeslut

BESLUT

  1. Förteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förteckningar över de bygglov, tillstånd och godkännanden som med stöd av gällande delegationsordning som godkänts vid stadsarkitektkontoret anmäldes med stöd av bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 33 §, bilaga 157.

Register