BN § 160 INFORMATION OM ÄNDRADE REGLER FÖR STRANDSKYDD

Utskrivet från: http://gotland.se/46167
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-08-26

BN § 160
INFORMATION OM ÄNDRADE REGLER FÖR STRANDSKYDD

Bitr.stadsarkitekten Lars W Grönberg informerade om de ändrade reglerna för strandskyddet.

Reglerna för strandskyddet i miljöbalken har från och med den 1 juli 2009 förändrats för att göra strandskyddet mer ändamålsenligt och för att bättre kunna ta hänsyn till behovet av utveckling i hela Sverige samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras.

Stadsarkitektkontoret kommer att initiera överläggning med länsstyrelsen om tolkningsfrågor och hur reglerna om landsbygdsutveckling ska implementeras.

Register