BUN § 97

Utskrivet från: http://gotland.se/46101

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-12-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-11-26

BUN § 97
Internbudget 2010

Dnr BUN 2009/205:04

Vid BUN Au 2009-11-13 presenterade ekonomichef Elisabeth Österdahl förslag till Drift- och Investeringsbudget för år 2010.

1. Driftbudget
Två olika förslag till fördelning av Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2010 presenteras, ett ”Grundförslag” och ett ”Alternativt förslag” vilka framgår av Au-kallelse bilaga 1a och 1b.
Anpassningar i 2010 års driftbudget måste genomföras motsvarande 2,7 procent, ca 24mkr (”Grundförslaget”) alt 1,7 %, ca 15 mkr (”Alternativa förslaget”) Anpassningarna har föranletts av bl a uteblivna kompensationer för ”Lika villkor” och generella besparingskrav.

BUN Au gav förvaltningen i uppdrag
· att arbeta vidare med ”Alternativt förslag” samt konsekvenser till internbudget 2010
· att återkomma till BUN med fördjupat underlag utifrån Au:s diskussion
· att återkomma till BUN med fördjupat underlag och konsekvensbeskrivning gällande alternativa lösningar för  regionalt stöd

Skoldirektör Peter Molin och Ekonomichef Elisabeth Österdahl presenterade ett fördjupat underlag med konsekvensbeskrivningar till driftbudget 2010.

2. Månens förskola
Månens förskola står tom sedan en tid tillbaka och lokalen skulle därför kunna sägas upp. Vid BUNs Au redogör Mats Hanell för situationen och behov av beslut kring huruvida Månens lokaler skall sägas upp eller behållas i avvaktan på eventuellt ökat behov av förskoleplatser i Gråboområdet.

3. Fårö förskola
För- och grundskolechef Bisse Carlsson informerade om olika alternativ angående förskoleverksamhet på Fårö.

Ordförande Lena Celion yrkar att Fårö förskola fortsätter sin verksamhet till 2010-06-30. Därefter erbjudes förskoleverksamhet på förskolan Sjöliljan i Fårösund samt pedagogisk omsorg på Fårö.

Eric Martell yrkar att Fårö förskola skall behållas tills vidare.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.
Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja och sex röstade Nej. Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Jan Ekdahl, Simon Härenstam, Kjell Genitz och Lena Celion röstade Ja. Eric Martell, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson, Brittis Benzler och Lena Eneqvist röstade Nej.
BUN beslutade enligt Lena Celions yrkande

4. Skolorganisation
Bisse Carlsson presenterade vid BUN Au 2009-11-13 ett förslag till hur F-9 skolor kan organiseras i Slite och Fårösund samt redogjorde för hur ett antal övriga kommuner organiserar sina små högstadieskolor. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med fördjupat underlag.

5. Investeringsbudget
Projektsekreterare Anne Gardelius har i skrivelse 2009-11-04 lämnat förslag till investeringsbudget 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut