2009-11-19, §§ 310-332

Utskrivet från: http://gotland.se/45980
Regionstyrelsen 2009-11-19
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Lena Celion (M), vice ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Håkan Onsjö ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Jenny Guteäng ( M ), tjg ersättare
Eric Martell ( S ), tjg ersättare
Kjell Skalberg ( C ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Stefan Nypelius ( C )
Rut Smeds ( KD )
Yngve Andersson ( KD )
Bror Lindahl (fp)
Stefaan De Maecker ( MP )
Tommy Gardell ( S )
Leif Dahlby ( S )

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 26 93 95

Datum för anslags uppsättande: 2009-11-25

Datum för anslags netagande: 2009-12-17