Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskilda undervisningsgrupper

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Därför finns särskilda undervisningsgrupper.

Skolagen anger att särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges i den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl och särskild utredning genomförts kan en elev med stort stödbehov placeras i en särskild undervisningsgrupp - en mindre elevgrupp med specifik lärarkompetens och mer lärarstöd.

De särskilda undervisningsgrupperna arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Eleverna har hela sin skoldag förlagd till den särskilda undervisningsgruppen. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men tid läggs också på andra aktiviteter, t ex temaarbete, studiebesök och praktik.
   
Målet är att eleverna ska kunna återgå till sin hemklass efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.