TN § 234 Önskemål om hastighetsbegränsning till 40 km/tim inom tättbebyggt område i Ljugarn

Utskrivet från: http://gotland.se/45580
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2009-10-28
Dnr TN 2009/377 51

TN § 234
Önskemål om hastighetsbegränsning till 40 km/tim inom tättbebyggt område i Ljugarn

Tekniska förvaltningen 2009-10-08
Au § 179

Företrädare för sockenkommittén Ardre-Ljugarn och föreningen Ljugarn har i ett brev till tekniska nämnden framfört önskemål om att till sommaren 2009 få hastighetsbegränsning till 40 km/tim inom hela Ljugarns samhälle, dock med bibehållen fartgräns 30 km/tim framför förskolan.

Vägverket har under 2009 gjort en hastighetsöversyn av den statliga länsvägarna på Gotland. De ändringar som beslutats kommer att genomföras med början hösten 2009. Gotlands kommun kommer under 2010 att påbörja en hastighetsöversyn inom tättbebyggda områden där kommunen är beslutande om hastighetsgränserna. Hastighetsöversynen kommer att föregås av en utredning om befintliga gränser för tättbebyggda områden bör justeras. Att föregå detta genom att nu ta ett beslut om 40 km/tim inom Ljugarn är därför inte lämpligt.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

  • Avslå önskemål om hastighetsbegränsning till 40 km/tim inom tättbebyggt område Ljugarn.

_____

Tekniska nämndens beslut

  • Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Sockenkommittén Ardre-Ljugarn
Föreningen Ljugarn