§ 263 Remiss. Nationell plan för transportsystemet 2010 - 2021

Utskrivet från: http://gotland.se/45479
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 263
Remiss. Nationell plan för transportsystemet 2010 - 2021

AU § 265
KS2009/331-51
- Trafikverken 2009-08-19
- Ledningskontoret 2009-10-21

Trafikverken - Banverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Vägverket – har för yttrande remitterat förslag till nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021 och den därtill knutna miljökonsekvensbeskrivningen.

Enligt riksdagens beslut sker den långsiktiga infrastrukturplaneringen i två steg; först planeras inriktningen, sedan åtgärderna.

Inriktningen lades fast i regeringens proposition ”Framtidens resor och transporter” 2008/09:35 som riksdagen beslöt i december 2008. Där fastläggs mål, ekonomiska ramar m.m. för den kommande planeringsperioden som omfattar perioden 2010-2021. (Kommun­styrelsen har tidigare yttrat sig över olika analyser inom ramen för inriktnings­plane­ringen, t.ex. § 123 och § 274/2007).

Enligt riksdagens beslut uppgår den statliga planeringsramen för perioden till 417 mdkr: 136 mdkr till drift och underhåll av statliga vägar inkl. medfinansiering till enskilda vägar, 64 mdkr till drift och underhåll av statliga järnvägar och 217 mdkr till utveckling av transportsystemet. Regeringen har fått mandat att besluta om den slutliga fördelningen mellan nationell plan och regionala planer.

Efter att riksdagen fattat beslut om infrastrukturpropositionen vidtog arbetet för Vägverket, Banverket och länen att föreslå detaljerade planer för sats­ningar i transport­infra­strukturen – åtgärdsplaneringen. Det inleddes med en analysfas. (Kommunstyrelsen § 201/2008).

Planförslagen presenteras för regering­en som beräknas fatta beslut om innehållet i förslagen och hur mycket pengar resp. länsplan ska omfatta i december 2009. Därefter genomförs det som prioriterats i de s.k. långtidsplanerna och i den takt som medel anvisas.

I propositionen framhöll regeringen behovet av att åstadkomma stabila förutsättningar för näringslivets transporter till och från Gotland och sin avsikt att inom ramen för åtgärds­planeringen eller på annat sätt hitta en lösning. Regeringen hänvisade till att redan 1996 beslutade riksdagen om riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken att Gotlands­tillägget skulle avvecklas.

Förslaget: Eftersom det inte finns några nationella vägar eller järnvägar på Gotland upptar planen inga namngivna investeringar här. Bland investeringar på fastlandet som syftar till att underlätta transporterna framhålls utbyggnaden av den regionala riksvägen 73 som görs för att förbättra tillgängligheten till hamnen i Nynäshamn. Utbyggnaden av Nynäsbanan är ett annat exempel. De investerings­behov som finns inom sjöfarten till och från Gotland faller utanför den nationella åtgärdsplaneringen. För att motverka de transport- och konkurrensnackdelar som Gotland har, ska Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser i september framlägga ett förslag till alternativa lösningar till det s.k. Gotlands­tillägget.


Sjöfartsverket har i ett särskilt yttrande påtalat att planförslaget bör kompletteras med en lösning av det uppdrag som angetts i regeringens planeringsdirektiv om behovet av att åstadkomma stabila förutsättningar för näringslivets transporter till och från Gotland. Åtgärder som bidrar till att motverka de transport- och konkurrensnackdelar som Gotland har ska redovisas.

Utvecklingsdirektör Per Lindskog föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med det upprättade förslaget.
  • Register