§ 264 Länsplan för regional transportinfrastruktur

Utskrivet från: http://gotland.se/45478
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 264
Länsplan för regional transportinfrastruktur

AU § 266
KS2009/31-14
- Näringsdepartementet 2008-12-19
- Kommunstyrelsen 2009-06-11, § 197 och arbetsutskottet 2009-07-02, § 212
- Ledningskontoret 2009-10-19

Regeringen har uppdragit åt länen, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2010-2021. För uppdraget har direktiv fastställts. Senast 2 november 2009 ska uppdraget redovisas till Näringsdeparte­mentet och då vara remissbehandlat. Trafikverken ska därefter yttra sig över förslagen till länsplaner senast 15 december 2009.

Den trafikslagsövergripande statliga ramen för den aktuella planeringsperioden uppgår till 417 mdkr och fördelas på statliga vägar (136 mdr), järnvägar (64 mdkr) och statlig ram för utveckling av transportsystemet (217 mdkr). I den senare posten ingår 33,1 mdkr i preliminär ram för länen, varav för Gotlands del, 205 mnkr. I redovisningen ska förslag till åtgärder lämnas för den planerings­ramen, samt för åtgärder som är 25 % högre och 25 % lägre.

Anm: Kommunfullmäktige har på förslag av kommunstyrelsen beslutat att frågan om en cykelväg på Fårö skulle behandlas i arbetet med den regionala infrastrukturplanen (§ 15/2009). För kännedom bifogas också Nätverkets för naturturism på Sydöstra Gotland begäran hos Vägverket och Gotlands kommun om cykelväg mellan Roma och Ljugarn.

Efter avslutad remissomgången och har förslag till länsplan utarbetats. Förslaget föredrogs av utvecklingsdirektör Per Lindskog.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021 godkänns och överlämnas till regeringen.

  • Register