§ 266 Motion. Bara icke-vinstdrivande företag vid upphandling av vård m.m

Utskrivet från: http://gotland.se/45476
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 266
Motion. Bara icke-vinstdrivande företag vid upphandling av vård m.m

AU § 269
KS2009/264-05
- Motion 2009-06-15
- Ledningskontoret 2009-08-28

Brittis Benzler m. fl. (v) har i motion föreslagit att vinstdrivande företag inte ska få delta i upphandlingar av vård-skola-omsorg.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avstyrkas. Att diskriminera vissa företag beroende på bl.a. organisationsform anses inte vara tillåtet enligt lagen om offentlig upphandling. Ett förbud förefaller dessutom onödigt, eftersom företag utan vinstintressen borde vinna upphandling p.g.a. lägre pris.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.

  • Register