§ 267 Folkomröstning om södra Hällarna

Utskrivet från: http://gotland.se/45475
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 267
Folkomröstning om södra Hällarna

AU § 270
KS2009/319-21
- Namninsamling 2009-08-10
- Ledningskontoret 2009-09-17

Nätverket Rädda Södra Hällarna har bedrivit namninsamling till förmån för att ”att det i Gotlands kommun hålls en folkomröstning om naturområdet Södra Hällarna. Frågan i en sådan folkomröstning bör vara ”Ska Södra Hällarna bevaras från ytterligare bebyggelse?”. Nätverket har bl.a. hänvisat till 5 kap 23 § kommu­nallagen. Listor med drygt 3 700 namn varav 139 uppges vara osäkra har över­lämnats. Senare har ytterligare ett antal listor (ca 200 namn) inkommit.

Allmänt om folkomröstning . ”Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhäm­tas synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget”. ( Kommunallagen 5:34 ). Det kan ske genom folkomröstning, opinions­undersök­ning eller något liknande förfarande.

Frågan om folkomröstning kan också aktualiseras i kommunfullmäktige genom ett s.k. folkinitiativ. Vissa föreskrifter finns om formen för initiati­vet. Om minst 5% av de röst­berättigade i kommunen begär det har ett ärende väckts som kommunfullmäktige ska ta ställning till; d.v.s. bifalla eller avslå begäran om folkomröstning. (Kommunallagen 5:23).

Ledningskontoret redogör för de formella bestämmelserna om folkomröstning och arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visby. Med hänvisning till bl.a. möjligheterna att lämna synpunkter under planprocessen och att en folkomröst­ning inte är ägnad att underlätta kommunfullmäktiges beslutsfattande föreslås kommunstyrelsen avstyrka begäran om folkomröstning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Begäran om folkomröstning avslås.

  • Register