§ 268 Medborgarförslag. Ekostadsdel i södra Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/45474
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 268
Medborgarförslag. Ekostadsdel i södra Visby

AU § 271
KS2008/0047-21
- Medborgarförslag 2008-02-06
- Ledningskontoret 2009-09-30

Robert Hall har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska, i sam­arbete med engagerade gotlänningar, genomföra en förstudie om en ”eko­stadsdel” i södra Visby innan den fördjupade översiktsplanen för Visby antas. Ekostadsdelen skulle kännetecknas av kretsloppsanpassade lösningar.

Ledningskontoret har redogjort för utvecklingsplanen för Visborg och arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visby och föreslagit att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

  • Register