§ 269 Medborgarförslag. Avgift för bortfraktad sten

Utskrivet från: http://gotland.se/45473
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 269
Medborgarförslag. Avgift för bortfraktad sten

AU § 271
KS2009/95-10
- Medborgarförslag 2009-02-25
- Ledningskontoret 2009-09-01

RoseMarie Wilk-Andersson har medborgarförslag föreslagit att en avgift ska införas för varje ton sten som fraktas från ön för att på så sätt ge kommunen inkomster.

Ledningskontoret har konstaterat att kommunen inte har befogenhet att utta dylik avgift, annat än om det sker från kommunal hamn. Eftersom kalken skeppas från privata hamnar blir inte heller det aktuellt. Medborgarförslaget föreslås avstyrkas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.
  • Register