§ 271 Bildande av regional riskkapitalfond för filmproduktion

Utskrivet från: http://gotland.se/45471
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 271
Bildande av regional riskkapitalfond för filmproduktion

AU § 271
KS2008/295-14
- (Kommunstyrelsen 2009-05-28)
- Ledningskontoret 2009-10-16 med delvis reviderade dokument

Kommunstyrelsen har bifallit förslag om att bilda en riskkapitalfond för film­produktion. Tre villkor förknippades med beslutet, nämligen att ett kapital på minst 3 mnkr i privat finansiering är säkerställt, att en trovärdig affärsplan upp­rättats, samt att styrelsen tillförs professionell kompetens.

Förslaget från ledningskontoret var att aktiebolaget, Gotlands filmfond AB, skulle bildas med Gotlands kommun och Filmpool Stockholm som ägare, 80 respektive 20 %. Fonden avsågs fungera som en riskkapitalfond som under tre år investerar i film­produktioner. Kapitalbehovet bedömdes uppgå till 18 mnkr (15 mnkr för investe­ringar och 3 mnkr administration) och föreslogs finansieras med 9 mnkr i regionalt tillväxtbidrag, 6 mnkr i balanserade intäkter i nuvarande filmfond som Gotlands kommun skulle tillföra, samt 3 mnkr från privata finansiärer.

Efter att sponsoravtal beräknas kunna tecknas om 1 mnkr per år under tre år framlägger lednings­kontoret nu förslag om att avsluta Gotlands filmfond som kommunal verksamhet och bildande av aktiebolag, Gotlands Filmfond AB, och förvärv av 80 % av aktierna i bolaget. 20 % av aktierna ska förvärvas av Filmpool Stockholm-Mälardalen AB. Vidare föreligger bl.a. förslag till aktieägaravtal och förslag till samarbetsavtal mellan Gotlands Filmfond AB och Filmpool Stock­holm-Mälardalen AB. En utarbetad affärsplan för bolaget föreslås godkännas.

För drift av filmstudion i Fårösund föreslås kommunstyrelsen föreslås träffa samarbetsavtal med IndependentGroup Stockholm AB och Independent Studios Gotland AB (under bildande).

Ärendet föredrogs av utvecklingsdirektör Per Lindskog.

Det antecknas att förslaget till bolagsordning omgående ska ses över.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Gotlands kommun bildar tillsammans med Filmpool Stockholm-Mälardalen AB ett aktiebolag med namnet Gotlands Filmfond AB med ett aktiekapital om 100 000 kr. Bolaget ska ägas av Gotlands kommun till 80 procent och Filmpool Stockholm-Mälardalen AB till 20 procent.
 • För förvärv av aktierna anvisas 80 000 kr ur Gotlands kommuns eget kapital.
 • Upprättade förslag till bolagsordning för Gotlands Filmfond AB och aktieägaravtal godkänns.
 • Upprättat förslag till affärsplan för Gotlands Filmfond AB:s verksamhet under 2010-2012 godkänns.
 • Upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Gotlands Filmfond AB och Filmpool Stockholm-Mälardalen AB godkänns.
 • Gotlands kommun ska under perioden utbetala 6 mnkr som ovillkorat aktieägartillskott till Gotlands Filmfond AB. Medel anvisas ur balanserade och kommande intäkter från tidigare produktioner.
 • Utse kommunens ombud till bolagsstämman i Gotlands Filmfond AB samt en lekmannarevisor och en ersättare för denne.

  Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

 • Styrelsen för Gotlands Filmfond AB ska bestå av fem ledamöter.
 • Gotlands kommun har att utse fyra ledamöter, varav en ordförande. Till ordförande i styrelsen för Gotlands Filmfond AB utses Lars Danielson, till vice ordförande Lars Weiss, till ledamöter Rolf Larsson och Annamari Thorell.
 • För drift av filmstudion i Fårösund – Gotland Film Studios – träffas Samarbetsavtal mellan Gotlands kommun och IndependentGroup Stockholm AB och Independent Studios Gotland AB (under bildande) i enlighet med upprättat förslag. Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och utvecklingsdirektören.
 • För den privata finansieringen av Gotlands Filmfond AB:s verksamhet träffas sponsoravtal i enlighet med upprättat förslag (mall). Avtalen ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och utvecklingsdirektören.

 • Gotlands Filmfond avslutas som kommunal verksamhet 31 december 2009. Framtida intäkter från rättigheter i filmproduktioner som härrör från avtal ingångna mellan Gotlands kommun och annan part ska ingå i Gotlands kommuns samlade resultat.

 • Ledningskontoret får i uppdrag att hantera bildande av Gotlands Filmfond AB.
 • Register