§ 272 Ansökan om regionala tillväxtmedel. Gotlands filmfond u.b.

Utskrivet från: http://gotland.se/45470
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 272
Ansökan om regionala tillväxtmedel. Gotlands filmfond u.b.

AU § 276
KS2009/215-14
- Ledningskontoret 2009-09-15

Ledningskontoret har föreslagit att Gotlands Filmfond u.b. (under bildande) ska beviljas högst 9 mnkr i regionala tillväxtmedel; 2009 års anslag och om så visar sig erforderligt också ur 2010 års anslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands Filmfond AB under bildande beviljas finansiellt stöd till projektet ”Gotlands Filmfond AB” med högst 9 mnkr ur 2009 års anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder i den mån disponibla medel finns tillgängliga. I förekommande fall utbetalas resterande medel ur 2010 års anslag 1:1 Regionala tillväxt­åtgärder.

  • Beslutet avser perioden 1 november 2009 – 31 december 2012 och gäller under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller förslaget om bildande av Gotlands Filmfond AB.

  • Register