§ 274 Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2009-2010. Rökdykning

Utskrivet från: http://gotland.se/45468
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 274
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2009-2010. Rökdykning

AU § 280
KS2008/592-10
- (Kommunfullmäktige 2007-12-17, § 300 och kommunstyrelsen 2007-11-20, § 341)
- Arbetsutskottet 2009-02-03, § 41
- Ledningskontoret 2009-10-08 med förslag handlingsprogram 2009-09-07 (reviderat)

2007 antog kommunfullmäktige förslag till ett reviderat handlingsprogram för skydd och säkerhet som skulle gälla under 2008. Revideringen var i huvudsak en redaktionell översyn av det program som antogs 2005. Kommunstyrelsen gav ledningskontoret och räddningstjänsten i uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för perioden 2009-2010 och senare ett utvidgat program som skulle gälla 2010-2014.

Ledningskontoret har nu framlagt förslag till handlingsprogram för skydd och säkerhet för perioden 2009-2010. Programmet ska vara underordnat den säkerhets­policy som är under utarbetande.

Programmet behandlar en rad författningsenliga skyldigheter för kommunen. Så t.ex. bildar avsnitt 8, Räddningstjänstens skadeförebyggande arbete, Handlings­programmet för förebyggande verksamhet och avsnitt 9, Räddnings­tjänstens skadeavhjälpande arbete, Handlingsprogrammet för rädd­ningstjänst. Under avsnittet ”Brand och räddning - organisation och dimension” anges förmågan för räddningstjänsten när det gäller insatser.

Bakgrunden till programmet är närmast lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO; den lag som ersatt räddningstjänstlagen.

Olyckor i den lagens mening är (enligt förarbe­tena) brän­der, ex­plosioner, ras, översväm­ningar, ovä­der och utflöden av skadliga ämnen; d.v.s. sådant som räddningstjänsten normalt bekämpar.

Räddningstjänst enligt LSO

Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Det offentligas skyldighet gäller endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Som kvalitets­krav för den offentliga räddningstjänsten gäller att den ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genom­föras på ett effektivt sätt. Allmänheten ska informeras om bl.a. vilken förmåga att göra räddnings­insatser som finns. I lagen ingår också bestämmelser om enskildas skyldigheter.

Skyldighet att upprätta handlingsprogram enligt LSO

Kommunens skyldigheter sorteras under följande rubriker: Förebyggande verksamhet. Räddningstjänst. Efterföljande åtgärder. Organisation. Ledning.

För såväl den förebyggande verksamheten, som räddningstjänsten ska upprättas handlingsprogram, (3 och 8 §§) och lagen ger vissa föreskrifter om innehållet. Inget hindrar att programmen samordnas.

Föreskrifter i LSO om innehållet i handlingsprogrammen m.m.

Båda programmen ska innehålla målet för verksamheten och de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Hur den förebyggande verksamheten är ordnad och hur den planeras ska framgå av det programmet.

I handlingsprogrammet för räddningstjänst ska också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att sådana insatser. Som en del av förmågan ska anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan ska redovisas såväl med avseende på för­hållan­dena i fred som under höjd beredskap.

Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod. Innan det sker ska samråd ha skett med myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Ansvarig nämnd enligt LSO

Kommunens uppgifter enligt LSO ska fullgöras av en eller flera nämn­der. I Gotlands kommun åvilar uppgiften kommunsty­relsen (kommunfull­mäktige § 119/2004). När det gäller handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten kan fullmäktige uppdra åt nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer (3:3).

Fler bestämmelser finns

Fler bestämmelser som ansluter i lagens regelverk finns i förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, t.ex. bestämmelser om vad de nämnda handlings­programmen ska innehålla.

Enligt förslaget ska handlingsprogrammet för skydd och säkerhet vara ett styrdokument för räddningstjänsten. Samtidigt innehåller programförslaget beskrivningar som har att göra med situationen vid kriser i fredstid; något som regleras av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap*. Eftersom den lagens krav på kommunal planläggning (krisledningsplan) har beröringspunkter med handlings­programmen räknade regeringen med att möjligheterna till samordning skulle tillvaratas. Handlingsprogrammet gör dock inte anspråk på att vara krislednings­plan.

* Lagen innehåller föreskrifter om bl.a. krisledningsplan och krisledningsnämnd. Den innehåller också föreskrifter om förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap. Krislednings­nämndens verksamhet är begränsad till fredstida förhållanden.

Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsens arbetsutskott att vara krislednings­nämnd. Under höjd beredskap har kommunstyrelsen ansvaret för det civila försvaret.

Utöver vad som är författningsreglerat har kommunen bestämmelser och organi­sation för den (organisations)interna säkerheten och skyddet. (2004-02-26, § 42).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Det upprättade förslaget till handlingsprogram för skydd och säkerhet perioden 2009-2010 antas.
  • Register