§ 275 Ansökan om regionala tillväxtmedel. ”Natur- och kulturturism Ar- och Bästeträskområdet

Utskrivet från: http://gotland.se/45467
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 275
Ansökan om regionala tillväxtmedel. ”Natur- och kulturturism Ar- och Bästeträskområdet

AU § 281
KS2009/287-14
- Ledningskontoret 2009-09-17

Ledningskontoret har föreslagit att länsstyrelsen ska beviljas sammanlagt 1,4 mnkr under tre år för projektet ”Natur- och kulturturism i Ar-Bästeträsk­området”. Medlen ska medfinansiera insatser från landsbygdsprogrammet. Projektets första fas, Förstudie Bästeträsk – Blå lagunen, har avslutats och nu vidtar genomförandet där praktiska åtgärder, såsom vägar m.m. ska iordningställas, sophantering och toaletter ordnas och informationsskyltar sättas upp. Dessutom genomförs vissa utredningar, VA m.m.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Natur- och kulturturism i Ar- och Bästeträskområdet” beviljas finansiellt stöd med sammanlagt högst 1,4 mnkr, varav högst 329 275 kr för 2009, högst 982 150 kr för 2010 och högst 88 575 kr för 2011 ur respektive års anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

  • Beslutet avser perioden 30 maj 2009 – 30 juni 2011.

  • Register