§ 276 Option på köp av Östergarn Falhammars 1:2

Utskrivet från: http://gotland.se/45466
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 276
Option på köp av Östergarn Falhammars 1:2

AU § 282
KS2009/198-29
- (Tekniska nämnden 2009-04-29, § 102)
- (Kommunstyrelsen 2009-06-11, § 185)
- Ledningskontoret 2009-09-17
Kommunstyrelsen avslog i april, (§ 185 ), tekniska nämndens förslag att lämna en tvåårig option till Östergarn Strand AB på förvärv av fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 vid Sandviken för 1,3 mnkr. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att detaljplanera fastigheten.

Fastigheten arrenderas fram till utgången av 2025 av Östergarns IK, som äger merparten av bolaget Östergarn Strand AB. Bolaget bedriver verksamhet med café, vandrarhem, barnkoloni och lägerverksamhet på fastigheten, som omfattar drygt 30 000 m2.

Ledningskontoret har framlagt ett reviderat förslag till optionsavtal och föreslår att tekniska nämndens förslag om option ska beviljas. Försäljningspriset är detsamma och gäller under två år från kommunstyrelsens beslut. Skillnaden är att Östergarn Strand AB under tvåårsperioden ska ansöka om och bekosta planlägg­ning. Syftet med planläggningen är bl.a. att förhindra att fastigheten förändras genom avstyckning motsv.

Kommunstyrelsens beslut

  • Upprättat förslag till avtal om option på förvärv av fastigheten Östergarn Falhammars 1:22 godkänns.
  • Register