§ 277 Detaljplan Fårö Ödehoburga 1:65 m.fl. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/45465
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 277
Detaljplan Fårö Ödehoburga 1:65 m.fl. Samråd

AU § 283
- Detaljplan 2009-08-26
- Ledningskontoret 2009-09-25

Byggnadsnämnden har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för fastigheten Ödehoburga 1:65 på Fårö där avsikten är att bygga ut verksamheten vid Sudersands semesterby med en stugby om 22 hus.

Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget men kommenterar VA-försörjningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran. Det är angeläget att kommande VA-utredning redovisar en långsiktig lösning där även den befintliga VA-försörjningen för Sudersands campingområde ingår.

  • Register