§ 278 Detaljplan Snoder 1:79 m.fl. Sproge. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/45464
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 278
Detaljplan Snoder 1:79 m.fl. Sproge. Samråd

AU § 284
- Stadsarkitektkontoret 2009-09-14
- Ledningskontoret 2009-09-18

Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till ändring av detaljplan för Snoder 1:79 m.fl. Området ligger norr om Kvarnåkershamn i Sproge. Syftet är bl.a. att bygga sju bostadshus på området tidigare planerat för camping. Planens genomförandetid har löpt ut.

Ledningskontoret påpekar att ambitionen om energieffektiv utformning av byggnaderna bör framgå av planbeskrivningen. Den bör också kompletteras vad gäller utformning av byggnaderna för optimalt utnyttjande av solenergi.

Jäv:
Björn Jansson (s) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget tillstyrks men planbeskrivningen bör kompletteras med texter om att byggnaderna utformas energieffektivt och lokaliseras så att förutsättningarna för utnyttjande av solenergi blir så optimala som möjligt.

  • Register