§ 279 Delårsrapport 2009:2 och månadsrapport per september 2009

Utskrivet från: http://gotland.se/45463
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 279
Delårsrapport 2009:2 och månadsrapport per september 2009

AU § 285
KS2009/105-04
- Ledningskontoret 2009-10-16 med Delårsrapport

Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning – delårsrapport - för verksam­heten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Lagen innehåller också föreskrifter för delårsrapportens innehåll; den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utveck­lingen av verksamheten och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång och vissa i lagen specificerade upplysningar ska lämnas. Enligt samma lag ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse som ska biläggas delårsrapporten.

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti 2009. Enligt månadsrapporten per september beräknas årsresultatet bli ett över­skott på 2 mnkr (reviderad budget + 1 mnkr) till skillnad från bedömningen när delårsrapporten upprättades. Då var prognosen för resultatet ett underskott på 11 mnkr. Delårsrapporten innehåller också en uppföljning per perspektiv i styr­kortet: Ekonomi, Brukare/kunder, Processer, Samhälle och Medarbetare-Ledare. En resultaträkning och en balansräkning har också upprättats.

Koncerncontroller Anders Gripne redogjorde för rapporten.

Kommunstyrelsens beslut

  • Delårsrapport och månadsrapport för september överlämnas till kommunfullmäktige.

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden ska besluta om kraftfulla åtgärder för att förbättra resultatet och anställningsstoppet ska tillämpas i enlighet med kommunstyrelsens beslut i maj 2009. Nämnden ska också kraftigt begränsa användningen av hyrpersonal, utan att riskera vårdtiderna inom vårdgarantin.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden medges överskrida 2009 års budget med högst 15 mnkr.

  • Register