§ 280 Slutlig fördelning av medel för löneökningar 2009

Utskrivet från: http://gotland.se/45462
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 280
Slutlig fördelning av medel för löneökningar 2009

AU § 286
KS2009/0384-04
- (Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 312)
- Ledningskontoret 2009-09-09

Av den personalkostnadsreserv på 100 mnkr (för 2009) som avsatts i budget 2009 har drygt 69,4 mnkr fördelats. (Serviceförvaltningen och tekniska förvaltningens resultatenheter kompenseras inte ur personalkostnadsreserven). Fullmäktige reviderade senare budgeten, med anledning av prognos om minskande skatte­intäkter, och beslöt att kompensation för ökade lönekostnader 2009 skulle medges med ca 90 %. (En besparing på ca 10 mnkr). När 2009 års lönerörelse var klar skulle bedömas om ytterligare medel kunde fördelas.

Ledningskontoret har konstaterat att ytterligare medel inte behövs. Justering av ”förskottsbeloppen” har gjorts innebärande att sammanlagt 90 000 kr netto har återförts.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten godkänns.

  • Register