§ 281 Rapport pensionsförvaltningen

Utskrivet från: http://gotland.se/45461
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 281
Rapport pensionsförvaltningen

AU § 287
KS2009/385-04
- Ledningskontoret 2009-09-22

Av kommunfullmäktige fastställd policy för förvaltningen av pensionsmedel innehåller bl.a. regler om rapportering av pensionsportföljen i samband med delårsbokslut och års­rapport. Ledningskontoret, ekonomidirektören, ska bl.a. också svara för viss fortlöpande rapportering till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har framlagt rapport över förvaltningen per augusti månad 2009.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten läggs till handlingarna.

  • Register