§ 282 Motion. Funktionshindrades möjligheter till aktiv fritid

Utskrivet från: http://gotland.se/45460
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 282
Motion. Funktionshindrades möjligheter till aktiv fritid

AU § 288
KS2009/131-87
- Motion 2009-03-21
- Kultur- och fritidsnämnden 2009-08-25
- Ledningskontoret 2009-09-17

Brittis Benzler m.fl. (v) har i motion föreslagit att kultur- och fritidsnämnden ska få i uppdrag att förbättra funktionshindrades möjligheter att på egna villkor få en aktiv fritid och att nämnden, till att börja med ska undersöka vilka önskemål som finns.

Kultur- och fritidsnämnden har efterlyst en samordningsfunktion mellan förenings­livet och de kommunala verksamheterna och begärt anslag motsvarande 25 % tjänst under nio månader för att närmare utreda frågan inför 2011 års budget.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska tillstyrkas i form av ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda hur de funktionshindrades möjligheter till aktiv fritid kan förbättras. Utredningen föreslås göras inom ramen för befintliga resurser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen bifalls på så sätt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda frågan om hur funktionshindrades möjligheter till aktiv fritid kan förbättras.

  • Register