§ 283 Medborgarförslag. Ta bort vårdnadsbidraget

Utskrivet från: http://gotland.se/45459
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 283
Medborgarförslag. Ta bort vårdnadsbidraget

AU § 289
KS2009/195-88
- Medborgarförslag 2009-04-10
- Ledningskontoret 2009-09-17

Håkan Olsson har i medborgarförslag föreslagit att vårdnadsbidraget ska avskaffas och anslagna medel i stället tillföras barnomsorgen.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avstyrkas. Den antydda besparingen bedöms inte vara rimlig. Kostnaden 2009 bedöms uppgå till ca 1,1 mnkr exklusive minskade kostnader för förskoleverksamheten. Arbetsutskottet har avstyrkt medborgarförslaget.

Yrkande :

o Björn Jansson (s) yrkade att förslaget skulle tillstyrkas.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 7 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gustaf Hoffstedt (m), Håkan Onsjö (m) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Westerén (s), Bo Björk­man (s) och Brittis Benzler (v). E n ledamot, Bror Lindahl(fp), avstod från att delta i omröstningen. Med ordförandens utslagsröst hade kommunstyrelsen således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.

  • Register