§ 286 Kartläggning av missbruksvårdkedjan

Utskrivet från: http://gotland.se/45456
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 286
Kartläggning av missbruksvårdkedjan

AU § 292
KS 2009/226-86
- (Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 150)
- Ledningskontoret 2009-09-16

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en kartläggning av missbruksvård­kedjan; en kartläggning som ska resultera i ”effektivare process, anpassat utbud och struktur”. Arbetet skulle inkludera socialförvaltningens initiativ för samordning av de insatser som görs av berörda verksamheter inom missbruksvården och som den också sökt statsbidrag för.

I planeringsramarna för budget har 5 mnkr upptagits som effekt 2010 av översyn av vissa gemensamma verksamheter och processer, bl.a. missbruksvårdkedjan. Av arbets­utskot­tets beredning av budget och strategisk plan framgår att de ekonomiska effekterna inte bedöms kunna infrias till fullo 2010.

Ledningskontoret har redogjort för några resultat av kartläggningen: Tillnyktrings­enhetens kapacitet bedöms vara för stor. Minskat antal omhändertaganden. Behov av tillgång till sjukvårdskompetens i verksamheten. Det mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden uppdelade ansvaret för tillnyktring respektive avgiftning. Höga kostnader för alkohol- och drogtest­ning. Av hänsyn till miss­brukarnas medicinska säker­het och för att förbilliga verksamheten har kontoret föreslagit att tillnykt­ringsenheten ska överföras till hälso- och sjukvårds­nämnden. Förslagen har, enligt kontoret, stöd i ”Missbruksutredningen”.

Anm: Missbruksutredningen (Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården. Direktiv 2008:48) ska redovisa sitt uppdrag senast 15 november 2010.

Kommunstyrelsens beslut

  • Inriktningen i den fortsatta utredningen ska vara att tillnyktringsenheten överförs från socialnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 1 januari 2011. Den ekonomiska effekten av den organisatoriska förändringen 2011 ska uppgå till minst 2 mnkr.

  • Förslaget remitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden för yttrande.

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden ska omgående samordna upphandling och standardisera rutiner för alkohol och drogtestning.

  • Register