§ 287 Hemsjukvård

Utskrivet från: http://gotland.se/45455
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 287
Hemsjukvård

AU § 293
KS2009/127-90
- Kommunfullmäktige 2009-02-23, § 6
- Ledningskontoret 2009-09-21

Vid behandlingen av Framtidsutredningen gav kommunfullmäktige kommun­styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i uppdrag att tillsätta en gemensam politisk styrgrupp för hemsjukvård. Styrgruppen har att under ett år utveckla och verkställa en hemsjukvård för äldre och funktions­hindrade där bra förutsättningar skapas för att tillgodose brukarens behov. Målet ska vara en sammanhållen hemvård med ett formaliserat samarbete i team mellan berörd personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Ledningskontoret har lämnat lägesrapport. Enligt utredarnas bedömning borde hemsjukvården ingå i socialnämnden. Arbetsutskottet har bl.a. föreslagit att förutsättningarna för att överföra primärvården till socialnämnden ska undersökas.

Yrkande:

· Brittis Benzler (v) yrkade ( yrkande 1 ) att Styrgruppen skulle utarbeta ett förslag som är bättre anpassat till att såväl primärvård som hemtjänst kan utföras båda av kommun och privata företag. Hon yrkade vidare ( yrkande 2 ) att förslaget, att undersöka förutsättningarna för att överföra primärvården till socialnämnden, skulle avslås.

Ordföranden ställde proposition på Brittis Benzlers första yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit det. Efter att ha ställt proposition, förklarade sig ordföranden anse att kommunstyrelsen avslagit det andra yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Lägesrapporten läggs till handlingarna.
  • Styrgruppen ska utarbeta ett förslag som är bättre anpassat till att såväl primärvård som hemtjänst kan utföras båda av kommun och privata företag.
  • Styrgruppen rekommenderas att också undersöka förutsättningarna för att ”överföra” primärvården till socialnämnden.
  • Register