§ 288 Förstudie om inrättande av familjecentraler

Utskrivet från: http://gotland.se/45454
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-10-26

KS § 288
Förstudie om inrättande av familjecentraler

AU § 294
KS 2009/229-80
- (Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 151)
- Ledningskontoret 2009-09-17

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda verksamheter, genomföra en förstudie om möjligheterna att inrätta familje­centraler, vilket innebär att en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst och som kan innefatta också andra specialiteter. Syftet är att främja god hälsa hos barn och föräldrar.

I förslaget till strategisk plan har förutsatts att kartläggningen ska leda till sänkta driftkostnader.

Ledningskontorets utredare har lämnat lägesrapport och förslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • I stället för att nu gå vidare med utredningen om inrättande av familjecentral är det angeläget att förbättra samverkan mellan berörda verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får därför i uppdrag att, bl.a. inom ramen för Barnsam och under medverkan av ledningskontoret, klargöra roller inom och ansvarsfördelningen mellan de berörda verksamheterna i syfte att inom ramen för befintliga resurser förbättra samverkan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen inför budgetberedningen 2010.

  • Register